Vastaa Viestiin

rentedebiteur

webersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

rentedebiteur

Viesti 09 Maaliskuu 2021, 14:09

Hallo,
Een akte uit 1751 heb ik kunnen omzetten in een word-document maar ik begrijp de inhoud ervan niet,
zijn er misschien leden die me daarmee kunnen helpen?

Hai Webers
Liitteet
Gosewin Pijpers, zoon van Leonardus Pijperse en Maria Gijsen van erfenis 1751.pdf
(242.91 KiB) Tiedosto ladattu 10 kertaa

anaesthetist
male
Viestit: 156
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 10 Maaliskuu 2021, 03:20

complimenten voor de transcriptie! ik heb enkele aanpassingen/correcties in de tekst gedaan:
https://www.archieven.nl/mi/1540/maisi_ajax_proxy.php?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=185&micode=01.075&minr=13279649&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=pijpers&miview=viewer2

Overmits Arnold Mor-
ren ende Mattheas Brull Scheepen[en]
der Heerlijkheijt Geull compareerde op
heeden den 11 ja[n]u[a]rij 1751 Sr. Johannes
Solders neederleggende voor den Eerw[aarde] H[ee]r
Predicant Smeets naervolgende acte met
versoek dat het selve volgens teneur in
punctis et clausulis mag worden gere-
noveert ende gerealiseert het welk aan
hem comparant q[ualitate] q[ua] hebben verleent en is al-
zoo naer deeser Heerlijkheijts Regt van
Guell in hoeden van regt gekeert salvo
jure d[omi]ni ac cujus libet actum ut supra
/: was geteekent :/ A: Morren Scab[inus] Matth[ias]
Brull Scab[inu]s
/:volgt gem[elde] act:/
Op heeden den 11 ja[n]u[a]rij 1751 compa-
reerde voor mij onderges[chreeven] openb[aar] Not[ari]s
binnen de stad Maastrigt resideerende
in pr[æs]entie der gelooffw[aardige] getuijgen naergen[oemt]
den Eers[amen] Goesen Pijpers jonkman oudt in
de vier en twintig jaaren agtergelaatene
zoon van wijll[en] den Eers[amen] Leendert Pijpers
en de Eerb[are[ Maria Ghijsen in hun leev[en]
geweesene Eheluijdens soo veel als noods
geassisteert met desselffs moederlijken
oom en aangebooren Momboir met name
Jan Ghijsen oudt Borgemeester der Heer-
lijkheijt Geull alwaar beijde ook sijn woon-
agtig denwelken verklaarde ende bekende
---
Reelijk en metter daadt ter jaarl[ijkse] quijtbaare
renthe opgenomen en ontfangen te hebben
in gankbaare speciens door en uijt handen
van den Eerw[aarde] Heer Hermanus Daniel Smeetz
Prædicant in de Heerlijkheijt Geull alwaer ook
is woonachtig in huwelijk met Mejuffrouw
Maria Magdalena Crahe eene capitaale
somme van acht hondert en vijfftig g[ u]l[den]s b[ra]b[a]nts
maastr[igter] cours ten jaarl[ijkse] interessen ad vier en
een halff p[e]r c[ent] aanvank neemende te loopen
heeden dato deses en sal continueeren totte
volle redemptie en affquijting toe die ten
allen tijden met gelijke somme capitaal
ofte wel in twee reijsen te weeten jeder met
d´opregte helffte cum interessen naer rato
des tijds gereekent sal konnen en mogen
geschieden belovende deese genegotieerde
somme tot geene andere eijnde te sullen
emploijeeren dan tot redimeeringe van een
capitaal van drie hondert vijfftig guld[ens]
in behoeve van d'erffgen[aam] Monnaers op des
comp[a]r[a]nts ouderlijke goederen geaffecteert
ad vijf p[e]r c[en]t zeedert den jaare 1736 off 1737
En dan nog het door hem comp[a]r[a]nt in den
jaare 1749 den 10 maij opgenomen capitael
van vijffhondert g[ u]l[den]s bij Juffr[ouw] Agnes Keulen
ad 4 en een half p[er] c[ent] en waar aff belooft blijk
te sullen presteeren dus is uijtwerpende
voorsz[eijde] genegotieerde somme capitaal ter
verseekeringe van deselve met aancleeven
van dien specialiter is verhypotiseerende
de naervolgende ouderlijke goederen op
hem prive gedevolveert als sijnde signante
Hijs Hoff en Stallingen met d´annexe
---
beplante weijde tot Husschenberg onder
de Heerlijkheijt Geull gelegen te sam[en]
groot aan maate sesthien groot roeden
reijg[e]n[o]t ter sonnenopgank d´erffgen[aam]
Monnaers ter sonnenondergank de
wed: Jan Hoogheim schiet uijt op de
Dorp straet is jaarl[ijks] belast met twee
vat min een derde roggen en twee ca-
puijnen aan de kerk van Geull
item ses groot roeden akkerlands ge-
legen in ´t Smeetz Camp onder Geull
reijgt ter eenre zijde Sr. Matthijs
Bosch, alnog vier groot en ses-
thien cleen roeden ook aldaer in de
Delle gelegen reijg[e]n[o]t ter eenre Pieter
Hoogheijm ter andere sijde Piet[er] Pij-
pers.
Item seeven en een halve groot roeden
lands op ´t agterveltje reijgenot ter
eenre Pieter Pijpers ter andere sijde
Jasper Janssen.
Alnog vijff groot en thien cleen roed[en]
lands, thiende vrij aan den Hagendoorn
onder Geull leggende reijgenot ter
eenre Pieter Pijpers ter ander sijde
Pieter Jonkhout.
Item ses groot en thien cleen roeden
lands daer omtrent leggende reijg[eno]t
ter eenre Pieter Pijpers ter andere sijde
Hermen Hoogheijm

in de kantlijn:
^Goesen Pijpers geassisteert met sijnen soederlijken oom en momboir Jan Ghijsen, rentdebiteur [=verzekeraar, borg]^
^d'Eerw[aarde] Heer Hermanus Daniel Smeets Predikant te Geul in huijwelijk met juffr[ouw[ Maria Magdalena Crahé, rentcrediteur [= verstrekker]^

anaesthetist
male
Viestit: 156
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 10 Maaliskuu 2021, 03:46

samenvattend :
de 24-jarige Goesen Pijpers, zoon van wijlen de echtelieden Leendert Pijpers en Maria Ghijsen, gaat een lening aan van 850 "gulden brabants maastrichter koers" met een jaarlijkse rente van 4,5% bij de predikant van Geulle, Hermanus Daniel Smeets, af te lossen in 2 gelijke delen (plus rente). Dit bedrag dient uitsluitend besteed te worden aan de aflossing van een schuld van 350 gulden aan de erfgenaam Monnaers (met 5% jaarlijkse rente sinds 1736/1737, waartoe de ouderlijke goederen als onderpand dienden) en van een schuld van 500 gulden aan Agnes Keulen (met een jaarlijkse rente van 4,5%). Onderpand van deze nieuwe schuld zijn de ouderlijke goederen zoals in de akte genoemd

webersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 10 Maaliskuu 2021, 09:58

Beste "anaesthetist",

Ben erg verheugd met de gecorrigeerde tekst alsmede de uitleg die ik wel gedeeltelijk
uit de akte had begrepen maar de twijfel hierover heeft u volledig weggenomen.

mijn oprechte dank daarvoor
Hai Webers

webersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

koopakte 1786

Viesti 19 Maaliskuu 2021, 15:33

Hallo,
Een akte uit 1786 heb ik kunnen omzetten in een word-document maar ik begrijp de inhoud ervan niet,
zijn er misschien leden die me daarmee kunnen helpen?

Hai Webers

Bijgevoegd;

anaesthetist
male
Viestit: 156
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 19 Maaliskuu 2021, 16:54

het is aan te raden bij transcriptievragen de link te plaatsen naar de oorspronkelijke akte: https://www.archieven.nl/mi/1540/maisi_ajax_proxy.php?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=185&micode=09.001&minr=18663065&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

Op heeden den seevenden februarij seven-
tien hondert ses en taghentig compareerde
voor mij onderges[chreve]n notaris openbaaar ge-
admitteerd bij den Ed. Mog. Rade en
Leenhove van Brab[an]t in 's Hage tot Meerssen
Resideerende en in de presentie van de
getuijgen naargenoemd, den Eersamen
Wilhelmus Robroek in huwelijk met
Anna Elisabeth Paulussen inwoonder
tot Limmel report deeser Hoofd Banke
Meerssen. Denwelken verklaarde cragte
deeses bij ?titele van wettige Coop en ver-
coop te cedeeren op ende over te draagen
aan ende in behoeve van den Eers[amen]
Leendert Pijpers in huwelijk met de
Eerb[are] Catharina Peerbooms inwoonder
op den Snijdersberg ressort der Heerl[ijkheijt] Geul
ten deese meede present en in coop accep-
teerende, des eerste comparants kinds ende
erfdeel, bestaand in de helfte van sijne
ouderlijke goederen ^soo leen als laat^ alles sonder onderschijd
behalven in neege groote roede weijde
geleegen te Waalsdem, en dan nog het ouder-
lijk huijs met aangehoorige hoff en weijde
het geene ^laatstgen[oemde]^ alreed voor deese ook bij Coop is
overgedragen aan Pieter Peerbooms en
Dat voors[eijde] helfte sullende vallen
in ^ontrent^ neege parceelen soo land als
beempt, geleegen onder Geul en Elslo
verders ^aan^ situatie en ?reg[leme]nt den accep-
tant genoegsaam bekend en waar
aan des cedents moeder Johanna van Rijmersdal
---
nog leevenslang betogtigt is
sulx gemelde helfte ieder cleene
Roede door malkanderen omme ende
voor vijff en vijfftig St[ui]v[e]rs. Maast[richter] Cours ^en dan nog drie hondert guld[en] bovendien in den Coop^
Godsheller een half copstuk en lijcoop naar
Lands coop alles na rato der maate
soo ende gelijk sig bij de partage naa
Het cedents moeders dood te lot vallen
sal bekennende hij eerste comparant
alreets op de cooppen[ningen] ^de voors[eijde] g[ulden] 300,00 in contant gelden^ ontfangen te
hebben als ook nog
op Reek[ening] van ?^tegens 55 st[ui]v[ers] p[e]r cl[eene] roeden^ door den acceptant op
heden in ons Notaris en getuijgens presentie
overgeteld ad een honderd en twintig
guldens. B[ra]b[ant]s Maast[richter] Cours en door den
cedent opgetrokken en sal den rest soo-
dra na gem[elde] partage verders worden
uijtgereekend ende finaal afbetaald.
Sullende den cedent immiddels ge-
houde weesen van de laatstgemelde
een hondert twintig guldens den jaarlijxe
interesse te betaalen teegens vier
Pro cento a dato deeses cours en aanvank
neemende en in die prompte eensbetaalinge
te sullen contitueeren tot den sterfdag toe.
der voors[eijde] Johanna van Rijmersdal als
wanneer den incooper met sijns cedents
Swager Peter Peerbooms dadelijk sal konnen
treeden ^ter deelinge^ der getransporteerde helfte en alles
des aangaande in sijne naame verrigten ?soes ver-
eijscht sal worden gelijk ook het hem te lot te
vallene, hebben ende besitten als des incoopers
andere goederen waar aan niemand meer eenig regt
---
of pretentie is hebbende mits uijtbetaalend als
dan ^'tgeene^ sig nog bevindende restant van cooppenn[ingen]
en lijcoop ^en latende het als dan inbesaijde nog aan den vercooper scheeren dewelke^ bekend van den godsheller voldaan te zijn
Op dien voet surrogeerende hem acceptant overal
in sijns transpostants plaatste ?gigt regt ende geregtig-
heeden aan het in deese gecedeerde kinds en erfdeel
annex[eerende], weerende ende caveerende dese met
geene capitaale te sijn beswaard sullende voorts wegens
andere erffbelastingen, spreeckende hij vercooper voor
een goede overdragte en guarandeerende voor
alle colengien molestatien op ende aanspraaken
soo binnen als buijten 's jaars te resulteren onder ver-
band ende ten bedwangen als naar regten. ook
met consent ad realisandum en constitutie
ten dien ut moris.
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Meerssen
op dato quo supra ter presentie van Joh[annes] Hen[driks] en
Willem Otto Wilmar inw[oonde]rs alhier die deese beneffens
de comparanten met mij not[ari]s ijgenhandig hebben
onderteekend ende gehandmerktwebersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 19 Maaliskuu 2021, 19:28

Beste anaesthetist,

Voor mijn eigen versie heb ik meer dan twee dagen zweet gelaten en u schudt het zomaar uit uw mouw.

Wederom ontzettend bedankt

Hai Webers

webersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 27 Maaliskuu 2021, 19:40

Mijnheer,

Weer zit ik met een probleem inzake een notariële akte uit 1784.
Er is een misverstand ontstaan over de koop/verkoop van een stuk grond, die de weduwe
Vrancken wel of niet verkocht aan Leendert PIjpers.
Mag ik nog eens een verzoek doen
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=38&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=09.001&mip2=3232
blad 0298 rechts en blad 0299 links en rechts

met vriendelijke groet,
Hai Webers

anaesthetist
male
Viestit: 156
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 28 Maaliskuu 2021, 03:05

voor begrip van de tekst is het raadzaam de betekenis van het woord "beschud" (https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007578&lemmodern=beschut&Betekenis_id=M007578.bet.9) na te gaan:

Op heden den twaalfden Julij seventien
hondert vier en tachentig compareerde
voor mij onderges[chreven] notaris openbaar
geadmitteert bij den Ed. Mog. Raede
en Leenhove van Braband in s'Hage
tot Meerssen resideerende en in de presen-
tie van de getuijgen naargenoemd
den eers[amen] Machiel Philippens wed[uwenaar] van
Elisabet Lemmens, item den eer[samen] Jacob
Thijssen jongman van competenten ouder-
dom en den eers[amen] Gerard Janssen de
geregtsbode plaatse der heerlijkheid
Geul voor sijnen ^schoon^vader Christiaan van
Ossenweert waarneemende alle inwoon-
ders onder gem[elde] heerlijkheid Geul, al
welke comparanten sonder eenige de
minste inductie ofte persuatie van
iemanden dan alleenlijk in faveur van
justitie ter requisitie van den eersamen
Leendert Pijpers in huwelijk met Catha-
rina Peerbooms, waar ende waarag-
tig te weesen als namentlijk sij beijde
eerste declaranten hoe dat sij op den
sevende deeses loopende maands Julij
door den requirent versogt en met denselve
ontrent een uur agtermiddag waaren
gegaan na Huscheberg meede onder
Geul ten huijse van de wed[uwe] Gerard
Vranken, om beschud te doen van twee
parceelen lands over eenige weeken
door deselve ingekogt van Mattijs
Coor ^als^ representant en acte verkreegen
hebbende van Leendert van Reijmersdal
---
dat sij aldaar
en bij gem[elde] wed. Vranken ten haaren
huijse gekomen sijnde den requirent
in hunne presentie hadde geseid
ik kom die twee stukken lands beschud...
die gij onlangs hebt ingekogt uijt
de goederen van Leendert van Reij-
mersdal en teffens het geld in huijs
op de tafel open leggende dat gem[elde]
wed[uwe] sig weijgeragtig hadde getoond
't selve op te trekken, seggende ik heb geen
gelt geteld ik wil ook geen ontfangen,
haaren soon was niet daar, sij souden
aan den avond wederom komen
en sij declaranten op dien uijtstel weder
om waaren naar huijs gekeert
voorts verklaard hij laatsten comp[aran]t
afsonderlijk, op versoek van voors[eijde]
requirent, op den gem[elden] sevenden
Julij laatstleeden 's agtermiddags
ontrent een uur voor sonnen onder-
gang, met denselven gegaan te
sijn ten huijse van voors[eijde] weduwe
Vranken als wanneer sij nog de
selve alleenig te huijs vonden
en den requirent tot deselve hadde
gesegt ik kom uw nog eens
het geld van het beschud der twee
stukken lands presenteeren en 't geld
op tafel open leggende.
Dat naa een half uur vertoeven
Christiaan Vranken soone van voors[eijde]
wed[uwe] was binnen gekomen
en den requirent nogmaelen presentee...
---
het geld van het beschud dewelke
ten antwoord hadde gegeven ik neem
het beschud wel aan maar ik heb
thans het schrijven daar af niet
hier het ligt in Maestrigt bij ...
... caseaux, en kan dus niet wee-
ten wat ik moet ontfangen
waar op sij onder beloften van 't selve ^op 's maandags daar aan volgende te haalen^
waaren vertrokken.
En eijndelijk verklaarende den gem[elden]
laatsten declarant dat ^hij^ vervolgens
op requisitie van den zoon van Leendert
van Reijmersdal, 's anderen daags
namiddag, met denselve naar meer gem[elde]
wed[uwe] Vranken was toegegaan, het
beschud gepresenteert en ook dadelijk
met het optrekken der penn[ingen] was wor-
den geeffectueert
gevende de comparanten respectieve
reedenen van welweetendheid en
gelijk verders in den text deeses vermeld
en alle 't welk sij des naders gerequi-
reerd belooven een elk sijn gedeclareerde
met eede te bevestigen.
Aldus gedaan ende gedeclareerd binnen Meer-
ssen dato quo supra ter presentie van Johan
Hend[rik] Wilma en Louis Hermans inwoonders
alhier die deese beneffens de declaranten met
mij not[ari]s hebben onderteekend ende gehandmerkt

webersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 28 Maaliskuu 2021, 09:06

Beste rentedebiteur,

Op de eerste plaats mijn hartelijke dank voor de omzetting van deze akte.
De inhoud is nog verwarrend omdat het om een oud recht gaat dat bij een verkoop
ook rekening houdt met een eerdere erfpacht.
Kunt u me zeggen of het stuk land uiteindelijk bij Michiel Philippens of bij Leendert Pijpers is terechtgekomen?

Hai Webers

anaesthetist
male
Viestit: 156
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 28 Maaliskuu 2021, 15:16

Leendert Pijpers heeft de 2 stukken land verworven van de weduwe Vranken

mvg,
Peter

webersh
webersh
Viestit: 33
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Re: rentedebiteur

Viesti 28 Maaliskuu 2021, 16:56

Beste rentedebiteur,

Fijn dat je me geholpen hebt, nu is het duidelijk

groetjes
Hai Webers

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Nederland”