Vastaa Viestiin

Wie kan mij helpen deze tekst te ontcijferen van vermoedelijk rond 1585?

conniev
female
Viestit: 3
Het gaat om een koopacte van een huis dat nog steeds in Leiden staat (Oude Rijn 22, met vernieuwde voorgevel)
Huis gekocht door Jan Symonsz den Binck. Hij is de oudste bekende familie (van mijn moeders kant)
Ik hoop door deze tekst iets meer te weten te komen. Hopelijk ook namen van zijn vader (en moeder) Hier loop ik vast.
Wie o wie kan mij op weg helpen, of weet iemand die kan helpen?
Connie Veer
email: {e-mailadres verwijderd ter voorkoming van spam]
Liitteet
Jan Symonsz den Binck koopacte van een huis te Leiden ong.1585.jpg

gabrielsm
male
Viestit: 370
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Dag Connie,

Op een paar woordjes na:

Wij Pieter Arentszoon Deijman ende Amelis van Hogeveen schepenen in Leyden oirconden dat voor ons gecomen zijn Geryt Symonszoon
den Binck schipper voor hem zelven ende Willem Lauryszoon vander Veer schuytvoerder als geordonneerde voocht over Pieter out XXIII, Jan XVII
ende Marytgen XV jaeren al off daer omtrent naergelaten weeskinderen van Symon Janszoon den Binck, in zijn leven schipper, geteelt aen
Neeltgen Claes van Medenblicx dochter, beyde zaliger ende bekenden zij comparanten ende voor zo veel de voorschreven onmondigen aengaet met voor-
gaende consent [...] vande gerechte ende weesmeesteren deser stede, zulcx ons schepenen voorschreven es gebleecken bij acte van den VIᵉ january
XVIᶜende elff vercoft te hebben ende vercoften metdesen Geryt Janszoon den Binck mede schipper de helfte van een huijs ende erve
staende ende gelegen binnen deser stede aende noortsijde vande Ouden Rhijn, daervan de voornoemde Geryt Janszoon den Binck de wederhelfte
zelffs toecomt. Gelegen hebbende in't geheel aen d'een zijde ten oosten zeeckere slopstege daer ondergaende, ende aen d'ander zijde
ten westen de wedue van Claes Joostenszoon van Sonnevelt deurgaende streckende voor vande strate vanden Rhijn tot achter aen
't huijs ende erve Cornelis Gerytszoon van Oijen, lindewever. Alzulcx 't voorschreven huijs ende erve jegenwoordich getimmert ende
gemaeckt staet metgaders gebruijct ende bewoont wert, [...] belastinge in't geheel van eenen gouden Engelschen nobel
wegende vijftalff Engelschen off payement, haere waerde 't sjaers mitten houde, die jaerlicx betaelt wert aen Heer
Pauwels Claeszoon de Goede met twee guldens veerthien stuvers 't sjaers, ende worts mitte waringe vande oude waerbrieff daerop
dese jegenwoordige getranstipeert ende deursteecken es, die zij comparanten de voornoemde Geryt Janszoon den Binck mitsdesen
overgaven met alle 't recht ende aenseggen vandien, voor zoveel als datzelve 't voorschreven vercofte halve huijs ende erve te vrijen ende waren van alle vorder
commer ende opstal daer mede 't zelve zedert date vande overgegevene waerbrieff belast ofte beswaert zoude mogen
zijn. Hier onder verbindende te weten de voornoemde Geryt Symonszoon alle zijne eygen goeden ende de voornoemde Willem Lauryszoon
alle de voorschreven onmondigen goederen, roerende, onroerende, jegenwoordige ende toecomende egeen uijtgesondert. Voorts zo bekenden zij com-
paranten hen ter saecke vande voorschreven vercopinge al wel ende ten vollen vernoucht, voldaen ende betaelt te zijn, den lesten penning mitten
eersten, te weten de voornoemde Geryt Symonszoon den Binck belangende zijne vierdepaert vande vercofte helfte met een somme van twee
hondert drieentnegentich guldens van XL groten 't stuc twee stuvers ende vier penningen in gereden gelde ende die voornoemde Willem Lau-
rijszoon met drie distincte custingbrieven, als voor elc vande drie onmondigen eene, daeraen yeder custingbrieff innehout een
somme van drie hondert ende vijffentseventich guldens, munte voorschreven, ende elc vande zelve te betalen staen vrijs gelts met twee ende
tzestich guldens ende thien stuvers gereet ende voorts met zeven ende dertich guldens ende thien stuvers 't sjaers. Meyedage anno XVIᶜ ende
twaelff, 't eerste. In oirconden desen met onsen zegelen bevesticht opten zesthienden juny des jaers sestienhondert
ende elff


Met vriendelijke groeten,
Michel

conniev
female
Viestit: 3
Michel,
Heel hartelijk dank voor de transcriptie. Ben er erg blij mee.
Nu wordt me al wel meer duidelijk.
Geweldig dat je dit hebt gedaan.
Met vriendelijke groet,
Connie Veer
email: [e-mailadres verwijderd ter voorkoming van spam en andere kwalijke zaken]

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 7295
Ik heb nu tot tweemaal toe uw e-mailadres verwijderd uit openbare berichten hier op het forum.
Het vermelden van een e-mailadres is hier totaal onnodig, daar een ieder via de site zelf contact met u kan opnemen. Daarnaast is het niet handig om uw e-mailadres en/of andere persoonlijke gegevens openbaar te plaatsen op het internet. Er zijn altijd onverlaten die daar misbruik van kunnen en zullen maken.

conniev
female
Viestit: 3
Excuus daarvoor, had er geen erg in, maar u hebt gelijk. Sorry... :roll:

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Paleografie, transcriptie en oude talen”