Vastaa Viestiin

Kan iemand een compleet testament transcriberen?

michelvanbatenburg
male
Viestit: 3
Het gaat om 4 pagina's, ik zou het ontzettend op prijs stellen als iemand dit zou kunnen doen.

Het betreft het testament van Jan Pietersz Hanneman uit 1593.

Alvast bedankt.
Liitteet
testament hanneman.pdf
(666.54 KiB) Tiedosto ladattu 30 kertaa

bartjans
bartjans
Viestit: 1399
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
001. Testament Johan Hanneman soon van meester Pieter Hanneman
002. zijn leven greffier vanden hove van Hollant.
003. Inden naeme Goods ons heeren Amen. Bijden
004. innehouden van desen jegenwoordige openbaeren instru-
005. mente zij kennenlic eenen ijegelijcken, dat inden jaere van [der]
006. geboorten ons SalichmaeckersJesu Christi duijssent
007. vijffhondert drijentneghentich, inde maent van Junii
008. opten vijffentwintichsten dach der zelver maent de(s)
009. achternoens ten drije uijren inde seste Indictie reguerende
010. d'alderdeurluchtichste ende grootmogenste prince ende
011. heeren heere Rodolpho, die twede gecoren Roomsche
012. keijsser van dijer naeme altijt vermeerder 's rijcx in zijn
013. negenthijende jaere zijnre keijsserrijcke onsen genadigen
014. heere. Voor mij openbair notario zijn
015. voorden nae beschreven getuijgen gecomen es deersame Johan
016. Hanneman Pietersz, soon van zaliger meester Pieter Hanneman
017. in zijn leven griffier vanden hove van Hollandt, voorn(oemt?)
018. residerende alhijer binnen Leijden ten huijsse mijns notaris
019. inden Graeffschappe van Hollandt, clouc ende gesont van
020. lichaeme, gaende ende staende, sijne redenen, memorie,
021. vijff sinnen ende verstande volcomelicken gebruijckende
022. als't evidentelicken blijcken mochte ende men bescheijdelick
023. bemercken conde. Verclaerende dat hij (overleggende
024. d'exempelen der voorvaders beijde des ouden ende nijeuwen
025. testaments ooc deses jegenwoordigen werelts, dat allen
026. mensschen opgeleijt es eens te moeten sterven, ende dat
027. dairomme nijet sekerder en es, dan de tijtelicke doot, ende
028. nijet onsekerder dan de tijt ende uijre vandijen) van sinnen
029. ende propooste was, van zijne tijtelicke goeden hem God Almachtich
030. verleent te disponeren , ende te ordonneren hoe die nae
031. zijne afflivicheijt gaen succederen ende erven zullen, doende
032. alle tzelve (soe hij wel bescheijdelicken verclaerde)
033. met goeden voorsijen wel bedacht, ende beraeden wesende, sonder
034. bij ijemant ter werelt, dair toe geinduceert, ofte wisten?
035. te zijne, maer met sijn eijgen vrije moet ende wille, ende om
036. seeckere merckelicke redenen, sijn gemoet ende conscientie
037. dair toe bewegende. Allvoren sijn siele bevelende inde handen goods

wordt vervolgd
Viimeksi muokannut bartjans, 14 Maaliskuu 2020, 13:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

bartjans
bartjans
Viestit: 1399
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
038. goods Almachtich, ende sijne dode lichame d'aerde tot een
039. aese der wormen. Ordonnerende ende disponerende
040. dairomme heeft hij testateur ( bij indijen hij sonder
041. wettelicke blijvende blijckende geboirte achter te
042. laeten geraect t'overlijden)tot zijne algeheele eenige
043. ende universele erffgename genomineer geinstitueert
044. ende gemaect, maect nomineert ende institueert bij desen
045. joncvrouwe Adriana Hannemans Pietersdochter sijn
046. eenige wettige sustere in alle die goeden roerende
047. ende onroerende renten actien crediten waren ende coopmanschap-
048. pen nijet ter werelt uijtgesondert, ende hij testant
049. metter doot ontruijmen ende achterlaeten sal, omme haere
050. eijgen vrije wille dair mede te doende sonder
051. contradictie van jemande. Des heeft hij testateur
052. gelegateert gemaect ende besproocken maect ende bespreect
053. bij desen de arme weesen inden Haege eens vijftich
054. Carolus guldens. Item 't gasthuijs inden Hage dair
055. zijn testants zaliger vader deecken van was, eens mede
056. vijftich Carolus guldens. Item den huijssarmen inden
057. Hage eens mede gelijcke vijftich Carolus guldens,
058. item Jan Hanneman sijn testants natuerlicke broeder
059. een erffelicke losbare rente van drije hondert Carolus guldens
060. tsiaers ingaende ten dage sijne testants overlijden, die
061. hij trecken zal uuijt sijn testants gereetste goeden
062. mits dat sijn sustere ende erffgename die jegens den
063. penning sesthijen in drije partijen zal moegen redimeren ende
064. affquijten. Noch hijer toe alle sijne testants
065. boucken, om die te houden voor zijn eerste gebooren soon
066. die hem van God almachtich verleent zoude moegen werden
067. om hem in studijs dienstich ende prouffitelicken te moegen
068. sijn ende geen soon oft sonen ofte kinderen gecrijgende
069. wil hij testateur dat sijn voorschreven natuerlijcke broeder
070. die voor zijn vrij eijgen behouden zal ende zijn vrije wille
071. dair mede te doen ende die nae sijn welgeval vercopen
072. behoudelicken ende onder dese expresse conditien dat

wordt vervolgd
Viimeksi muokannut bartjans, 14 Maaliskuu 2020, 14:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

michelvanbatenburg
male
Viestit: 3
even tussendoor... geweldig dit. Hartelijk dank.

bartjans
bartjans
Viestit: 1399
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
073. waert dat die voorschreven Jan Hanneman zijn natuerlicke broeder
074. sonder wettelicke blijvende blijckende geboorte nae te
075. laeten quame afflivich te werden dat die voorschreven drije
076. hondert Carolus guldens tsiaers met den hooftgelde Jan?
077. weder erven succederen ende besterven sullen opte voorschreven
078. joncvrouwe Adriana Hannemans sijn sustere ende bij
079. haere afflivicheijt op haere kinderen ende erffgenaemen.
080. Ende alsoe de voorschreven zaliger meester Pieter Hanneman zijn ..
081. vader op sijn doot bedde den voorschreven zijn naetuerlicke
082. broeder gemaect ende besprocken heeft een rente van
083. twintich ponden groten vlaems tsiaers, twelc (alsoe
084. zaliger vader de doot overviel) nijet beschreven en es ende
085. dat sijne testants voochden den difficulteijt ende zwaricheijt
086. maecken sij voorschreven natuerlicke broeder tvoorschreven legaet te
087. laeten volgen, soo heeft hij testant in dat geval anders? den ze..
088. zijn natuerlicke broeder noch voor zijn testants quote gemaect
089. ende besproken een losbare rente van thijen ponden groten
090. Vlaems tsjaers te succederen als vooren. Item Anna?
091. Huijgendochter sijn testants minnemoeder eens twee
092. hondert Carolus gulden. Item Huych Jacopszoon haer zoon,
093. Katharijna Meijnsgen ende Jacobmina Jacobsdochter haer
094. dochtren elcx eens hondert Carolus guldens. Ende Heijndrik
095. Jacobszoon haer outste zoon eens twee hondert
096. Carolus guldens, al van XL groten tstuc ende bij toverlijden
097. van ijemant van sijne testants minnemoeders kinderen die?
098. ofte boven heure XXV jaren gehuwelict ofte ongehuwelict sonder?
099. kinderen nae te laeten will hij testateur dat de voorschreven ..
100. legaten van 't eene kint erven succederen ende besterven sullen
101. op ’t andere tot den laesten kinde toe. Item ende
101b.Annetgen de huijsvrouwe van Frans Joppenszoon Schoe[...]
102. die zijn zaligere moeders dienstmaecht es geweest eens tot?
103. een testament ende gedenckenisse vijfftich Carolus guldens ten
104. prijse voorschreven # Alle twelc vooren verhaelt ende
105. geschreven es verclaerde die voorschreven testateur sijn testament,
106. leste ende uuijterste wille te wesen, willende dat dit?
107. tselve effect sorteren zal nae forme ende rechten van
#01. Behoudende voorts / volcomen machte omme / desen te muteren/
#02. veranderen verminderen / ofte vermeerderen/ tsij onder zijn eijgen/
#03. hant allen oft voor / notaris ende getuijgen / ende dat dair van bleke/
#04. alle tzelve wil hij / testateur van alsulcke / crachte waerde/
#05. machte ende effecte / te wesen oft van / waerde te woerde/
#06. in desen ingelijst ende / geschreven stonde


wordt vervolgt
Viimeksi muokannut bartjans, 14 Maaliskuu 2020, 14:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

bartjans
bartjans
Viestit: 1399
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
108. testament, codicille, donatio causa mortis, ofte
109. eenige andere gevinge ofte maeckinge, soe dezelffde
110. nae rechten alderbest subsisteren zal moegen
111. nijet jegenstaende eenige huwelixe voorwaerden ende
112. andere dispositien van zijn zaliger vader ende moeders
113. grootvader ende grootmoeder ter contrarie, die hij
114. voor soe? des noot zij derogeert, ende verder noch
115. anders nijet nijet jegenstaende mede alle solemniteijten
116. van rechten in desen gerequireert bevonden zoude moegen
117. werden nijet waergenomen te zijne. Versouckende
118. aen mij notario ondergeschreven wettelick aen mijnen handen
119. als publijc persoon stipulerende hem testant hijer van een
120. ofte meer openbare instrumenten inde beste vorme
121. gemaect ende geexpedieert te werdene. Gepasseert
122. ende gedaen aldus binnen der stede van Leijden ten huijsse
123. mijns notaris ten dage uijre jare maent
124. indictie ende keijsserrijcke voorschreven, in presentie vanden
125. eersamen Joris Andrieszoon Haverman ende Jan Peiters-
126. zoen Metselaer, burgeren der voorschreven stede gelooffwaerdige
127. getuijgen hijer toe versocht ende gebeden.
J. Hanneman
In veritatis testimonium / 1593 / W. Oudevliet notarius
Jan Pietersz Metselaers merc
Joris Andriess Averman

Het laatste stukje bevat veel Latijn. Wordt wat moeilijker voor mij. Maar je kan alvast voort, denk ik;-)
mvg,
Bart
Viimeksi muokannut bartjans, 14 Maaliskuu 2020, 14:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

bartjans
bartjans
Viestit: 1399
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Wel nog een paar hiaatjes in het laatste stuk:

procuratie Jacob Pancraesz timmerman ende houtcoper tot Leijden
Op ten XXVIen junius anno XVcXCIII (1593) es voor mij notario publijc ende den
ondergescreven getuijgen gecomen Jacop Pancraesz timmerman ende
houtcoper alhijer binnen Leijden ende heeft mits desen geconstitueert
ende machtich gemaect Roeloff Adriaensz ende Niclaes Adriaens-
s ende Cornelis Adriaenss zadler? tot Haserswude et isque?
eorum in solidum ad agendum coram omnibus judicibus in omnibus
usque? quicumque?
ad lites cum potestate substituendi et cavende? de rato et de
indicate solvendo in forma communi actum Leijden domi
unde praesentibus Johan Hanneman uuten Hage ende Wim Willems
zoon inwoonderen der voorschreven stede als geloofelicke getuijgen hijer
toe versocht ende gebeden.
In veritatis testimonium / 1593 / W. Oudevliet notarius
Jacop X Pancraes merc
J Hanneman
Willem Oudevliet


mvg, Bart
Viimeksi muokannut bartjans, 14 Maaliskuu 2020, 17:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

gabrielsm
male
Viestit: 314
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Nog een paar kleine (onbelangrijke) verbeteringen en (poging tot) aanvullingen:

002. zijn leven greffier vanden hove van Hollant

005. mente zij kennelic eenen ijegelijcken , dat inden jaere van [der]

009. achternoens ten drije uijren inde seste indictie regnerende
010. d’alderdeurluchtichste ende grootmogenste Prince ende

013. negenthijende jaere zijnre Keijsserrijcke onsen [Genadigen?]

067. om hem in studys dienstich ende prouffitelicken te moegen
068. sijn ende geen soon oft sonen ofte kinderen gecrijgende

085. dat sijne testants voochden? difficulteijt ende zwaricheijt

093. Katharijna Meijnsgen ende Jacobmina Jacobsdochter haer
094. dochteren elcx eens hondert carolus guldens , ende Heijndick

"100bis” op ’t andere tot den laesten kinde toe. Ende ten ende
101. Annetgen de huijsvrouwe van Frans Joppenszoon schoe[…]
102. die zijn zaliger moeders dienstmaecht es geweest eens […]

107. tselve effect sorteren zal nae forme ende rechten van

#01. Behoudende voorts / volcomen machte omme / desen te muteren

109. eenige andere gevinge ofte maeckinge , soe dezelffde

115. anders nijet. Nijet jegenstaende mede alle solemniteijten

Met vriendelijke groeten,
Michel

bartjans
bartjans
Viestit: 1399
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Hartelijk dank voor de aanvullingen en correcties, Michel!
Ik heb alleen nog bij regierende ipv regnerende geschreven: reguerende

groetjes
Bart

michelvanbatenburg
male
Viestit: 3
Hartelijk dank voor al dit werk.

Er zijn twee Jan Pietersz Hanneman(ne), een bastaard en een legitieme.

Ik stam af van de bastaard. Deze transcriptie geeft weer wat meer inzicht in het een en ander.

Nogmaals dank hiervoor.

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Paleografie, transcriptie en oude talen”